Judetul Harghita
Comuna Bilbor
Formular: 11
BUGETUL GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV - TERITORIALE
pe anul 2011
- mii lei -   
Denumirea indicatorilor
Cod
rand
Bugetul local
Bugetul institutiilor
publice finantate din
venituri proprii si
subventii din
bugetul local
Bugetul institutiilor
publice finantate
integral din venituri
proprii
Bugetul imprumuturilor
Bugetul fondurilor
externe
nerambursabile
Total
Transferuri intre
bugete (se scad)
Total buget general
Externe
Interne
A
0
1
2
3
4
5
6
7=1+2+3+4+5+6
8
9=7-8
VENITURI TOTAL (rd.02+ 18+ 19+ 20+ 23)
01
2.174,00 1.299,00 3.473,00 3.473,00
Venituri curente (rd.03+ 17)
02
2.089,00 1.299,00 3.388,00 3.388,00
Venituri fiscale (rd.04+ 06+ 09+ 10+ 11+ 16)
03
1.959,00 1.299,00 3.258,00 3.258,00
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care:
04
Impozit pe profit
05
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08) , din care:
06
475,00 475,00 475,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal *)
07
6,00 6,00 6,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
08
469,00 469,00 469,00
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital
09
Impozite si taxe pe proprietate
10
229,00 17,00 246,00 246,00
Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)
11
1.250,00 1.282,00 2.532,00 2.532,00
Sume defalcate din TVA
12
1.197,00 1.282,00 2.479,00 2.479,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii
13
Taxe pe servicii specifice
14
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
15
53,00 53,00 53,00
Alte impozite si taxe fiscale
16
5,00 5,00 5,00
Venituri nefiscale
17
130,00 130,00 130,00
Venituri din capital
18
Operatiuni financiare
19
Subventii (rd.21+ 22)
20
85,00 85,00 85,00
Subventii de la bugetul de stat
21
85,00 85,00 85,00
Subventii de la alte administratii
22
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate
23
CHELTUIELI - TOTAL (rd.24+ 35+ 36+ 39+ 40)
23.
3.642,50 1.299,00 4.941,50 4.941,50
Cheltuieli curente (rd.25 la rd.34)
24
1.987,00 479,00 2.466,00 2.466,00
Cheltuieli de personal
25
1.177,50 24,50 1.202,00 1.202,00
Bunuri si servicii
26
552,50 454,50 1.007,00 1.007,00
Dobanzi
27
Subventii
28
Fonduri de rezerva
29
77,00 77,00 77,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice
30
16,00 16,00 16,00
Alte transferuri
31
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare
32
Asistenta sociala
33
164,00 164,00 164,00
Alte cheltuieli
34
Cheltuieli de capital
35
1.655,50 820,00 2.475,50 2.475,50
Operatiuni financiare (rd.37+ 38)
36
Imprumuturi acordate
37
Rambursari de credite externe si interne
38
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
39
Rezerve
40
EXCEDENT(+ )/DEFICIT(- ) 1) (rd.01- rd.23.)
41
-1.468,50 -1.468,50 -1.468,50
PE CAPITOLE:
42
Autoritati publice si actiuni externe
43
468,30 468,30 468,30
Sectiunea de functionare
44
398,30 398,30 398,30
Sectiunea de dezvoltare
45
70,00 70,00 70,00
Alte servicii publice generale
46
89,20 89,20 89,20
Sectiunea de functionare
47
89,20 89,20 89,20
Sectiunea de dezvoltare
48
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
49
Sectiunea de functionare
50
Sectiunea de dezvoltare
51
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei
52
Sectiunea de functionare
53
Sectiunea de dezvoltare
54
Aparare
55
Sectiunea de functionare
56
Sectiunea de dezvoltare
57
Ordine publica si siguranta nationala
58
10,00 10,00 10,00
Sectiunea de functionare
59
10,00 10,00 10,00
Sectiunea de dezvoltare
60
Invatamant
61
912,00 17,00 929,00 929,00
Sectiunea de functionare
62
912,00 17,00 929,00 929,00
Sectiunea de dezvoltare
63
Sanatate
64
34,60 34,60 34,60
Sectiunea de functionare
65
34,60 34,60 34,60
Sectiunea de dezvoltare
66
Cultura, recreere si religie
67
650,10 650,10 650,10
Sectiunea de functionare
68
41,60 41,60 41,60
Sectiunea de dezvoltare
69
608,50 608,50 608,50
Asigurari si asistenta sociala
70
312,10 312,10 312,10
Sectiunea de functionare
71
312,10 312,10 312,10
Sectiunea de dezvoltare
72
Locuinte, servicii si dezvoltare publica
73
774,70 774,70 774,70
Sectiunea de functionare
74
74,70 74,70 74,70
Sectiunea de dezvoltare
75
700,00 700,00 700,00
Protectia mediului
76
84,00 84,00 84,00
Sectiunea de functionare
77
84,00 84,00 84,00
Sectiunea de dezvoltare
78
Actiuni generale economice, comerciale si de munca
79
Sectiunea de functionare
80
Sectiunea de dezvoltare
81
Combustibili si energie
82
Sectiunea de functionare
83
Sectiunea de dezvoltare
84
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare
85
1.282,00 1.282,00 1.282,00
Sectiunea de functionare
86
462,00 462,00 462,00
Sectiunea de dezvoltare
87
820,00 820,00 820,00
Transporturi
88
307,50 307,50 307,50
Sectiunea de functionare
89
30,50 30,50 30,50
Sectiunea de dezvoltare
90
277,00 277,00 277,00
Alte actiuni economice
91
Sectiunea de functionare
92
Sectiunea de dezvoltare
93
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
..........................................