Judetul Harghita
Comuna Bilbor
Formular: 11
BUGETUL GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV - TERITORIALE
pe anul 2012
- mii lei -   
Denumirea indicatorilor
Cod
rand
Bugetul local
Bugetul institutiilor
publice finantate din
venituri proprii si
subventii din
bugetul local
Bugetul institutiilor
publice finantate
integral din venituri
proprii
Bugetul imprumuturilor externe si interne
Bugetul fondurilor
externe
nerambursabile
Total
Transferuri intre
bugete (se scad)
Total buget general
A
0
1
2
3
4
5
6=1+2+3+4+5
7
8=6-7
VENITURI TOTAL (rd.02+ 18+ 19+ 20+ 23)
01
2.123,00 1.515,50 3.638,50 3.638,50
Venituri curente (rd.03+ 17)
02
2.068,00 1.515,50 3.583,50 3.583,50
Venituri fiscale (rd.04+ 06+ 09+ 10+ 11+ 16)
03
1.921,00 1.921,00 1.921,00
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care:
04
Impozit pe profit
05
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice, din care:
06
404,50 404,50 404,50
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal *)
07
7,00 7,00 7,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
08
397,50 397,50 397,50
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital
09
Impozite si taxe pe proprietate
10
277,00 277,00 277,00
Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)
11
1.232,00 1.232,00 1.232,00
Sume defalcate din TVA
12
1.174,00 1.174,00 1.174,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii
13
Taxe pe servicii specifice
14
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati
15
58,00 58,00 58,00
Alte impozite si taxe fiscale
16
7,50 7,50 7,50
Venituri nefiscale
17
147,00 1.515,50 1.662,50 1.662,50
Venituri din capital
18
Operatiuni financiare
19
Subventii (rd.21+ 22)
20
55,00 55,00 55,00
Subventii de la bugetul de stat
21
55,00 55,00 55,00
Subventii de la alte administratii
22
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate
23
CHELTUIELI - TOTAL (rd.24+ 35+ 36+ 39+ 40)
23.
3.706,00 1.515,50 5.221,50 5.221,50
Cheltuieli curente (rd.25 la rd.34)
24
2.030,50 876,50 2.907,00 2.907,00
Cheltuieli de personal
25
1.228,50 29,50 1.258,00 1.258,00
Bunuri si servicii
26
591,00 847,00 1.438,00 1.438,00
Dobanzi
27
Subventii
28
Fonduri de rezerva
29
63,00 63,00 63,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice
30
16,00 16,00 16,00
Alte transferuri
31
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile postaderare
32
Asistenta sociala
33
124,00 124,00 124,00
Alte cheltuieli
34
8,00 8,00 8,00
Cheltuieli de capital
35
1.675,50 639,00 2.314,50 2.314,50
Operatiuni financiare (rd.37+ 38)
36
Imprumuturi acordate
37
Rambursari de credite externe si interne
38
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
39
Rezerve
40
EXCEDENT(+ )/DEFICIT(- ) 1) (rd.01- rd.23.)
41
-1.583,00 -1.583,00 -1.583,00
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
..........................................